Códigos GDS

Amadeus OK PSAABY

Apollo-Galileo OK A4255

Sabre-Abacus OK 210961

Worldspan OK PSAMO